BasisKwalificatie Onderwijs (BKO-traject)

Basiskwalificatie onderwijs (BKO)
Om de kwaliteit van het universitair onderwijs en de professionele ontwikkeling van docenten te bevorderen heeft de FHML de (landelijk verplichte) basiskwalificatie Onderwijs (BKO) erkend en ondersteunt zij middels een BKO-programma docenten in de (verdere) ontwikkeling van hun competenties als docent in het universitair onderwijs. Het doorlopen van het BKO-programma is bij de FHML verplicht voor alle docenten met een B- en C rol en wordt aanbevolen voor A-rollen, onderzoekers en promovendi.

De BKO kan op verschillende wijzen behaald worden, afhankelijk van de mate waarin de BKO-competenties en onderliggende vaardigheden reeds aantoonbaar zijn ontwikkeld. Hierbij zijn er drie mogelijke routes, waarbij het volgen van het BKO-programma de meest gangbare route is.
1. BKO-programma
2. EVC-traject
3. BKO-vrijstelling

1. BKO programma

Studiebelasting BKO-programma, urencompensatie en accreditatie
Het volledig BKO-programma omvat een gemiddelde studiebelasting van 185 uren. In deze uren zijn de verplichte bijeenkomsten, het bestuderen van literatuur, toepassen van het geleerde in de onderwijspraktijk, coaching, het reflecteren en het samenstellen van het BKO-portfolio inbegrepen.

De vakgroep ontvangt 40 onderwijsuren als compensatie zodra het BKO-certificaat is behaald. Voor Aio’s geldt dat het BKO-programma onderdeel uitmaakt van het opleidingstraject en wordt geen onderwijsvergoeding gegeven.

Deelnemende medische specialisten ontvangen na volledige deelname aan het BKO-programma 30 studiepunten voor algemene bij- en nascholing volgens de ABAN registratie. De ziekenhuisapothekers (ZA) ontvangen via de ZA registratie 20 studiepunten.


BKO-rooster academisch jaar 2019-2020
Het BKO-programma kent twee startmomenten: in januari en in mei. In totaal vinden 5 bijeenkomsten plaats van elk twee dagdelen.

Bijeenkomsten BKO-programma start januari 2020: 22 januari, 19 februari, 25 maart, 22 april, 6 mei

Bijeenkomsten BKO-programma start mei 2020: 13 mei, 17 juni, 8 juli, 9 september, 28 oktober

BKO-rooster academisch jaar 2018-2019
Het BKO-programma kent twee startmomenten: in januari en in mei. In totaal vinden 5 bijeenkomsten plaats van elk twee dagdelen.

Bijeenkomsten BKO-programma start januari 2019: 23 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei

Bijeenkomsten BKO-programma start mei 2019:  7 mei, 4 juni, 2 juli, 10 september, 22 oktober

Instapeisen
Voordat u zich kunt inschrijven voor het BKO-programma, dient u te voldoen aan de volgende eisen:
- Akkoord van uw vakgroepsvoorzitter voor deelname
- U heeft de PGO-introductiecursus met succes afgerond
- U heeft een tutortraining, mentortraining óf core-training met succes afgerond
- U heeft ruime onderwijservaring. Hierbij geldt als minimum eis dat u voor de tweede keer een tutorrol, mentorrol óf core-rol vervult. Een bredere onderwijservaring verdient echter de voorkeur. - U voert onderwijsactiviteiten uit gedurende het volgen van het BKO-programma. Indien dit niet het geval is, dient uw vakgroep(voorzitter) er voor zorg te dragen dat u de benodigde onderwijsactiviteiten kunt uitvoeren.

Inschrijving
Indien u voldoet aan de instapeisen kunt u zich inschrijven via het dit inschrijfformulier Register, waarna u het intakeformulier ontvangt.

Op basis van het intakeformulier wordt bepaald of u voldoende onderwijsactiviteiten vervuld. Wanneer het intakeformulier wordt goedgekeurd, wordt uw voorlopige inschrijving omgezet naar een definitieve toelating. Wanneer op basis van uw intakeformulier twijfel bestaat over de haalbaarheid van het BKO-programma, wordt u uitgenodigd voor een gesprek.

Contact
Voor vragen of meer informatie over het BKO-programma kunt u contact opnemen met de BKO coördinator (p.vangerven@maastrichtuniversity.nl)

2. EVC-traject
Op basis van eerder verworven competenties (EVC) kunnen docenten met ruime theoretische en praktische onderwijservaring in alle relevante onderwijsrollen gekoppeld aan de BKO-competenties en –criteria in aanmerking komen voor het volgen van een EVC-traject en vrijstelling krijgen voor het BKO-programma. Als richtlijn voor ruime onderwijservaring wordt uitgegaan van minstens 5-10 jaar ervaring in het geven van onderwijs aan een instelling voor hoger onderwijs.

Instapeisen EVC-traject
Voordat u een verzoek kunt indienen voor een EVC-traject, dient u aan de volgende eisen te hebben voldaan:
- Akkoord van uw vakgroepsvoorzitter voor deelname
- PGO introductiecursus met succes afgerond

Inschrijving
Indien u voldoet aan de instapeisen kunt u zich inschrijven via dit inschrijfformulier Register. U ontvangt dan een intakeformulier en een handleiding voor het opstellen van een portfolio.

Het EVC-traject
U kunt op elk gewenst moment starten met het EVC-traject. Tijdens het EVC-traject stelt u op basis van uw ervaringen in de onderwijspraktijk geheel zelfstandig een portfolio op met een uitgebreide reflectie op uw competentieontwikkeling en onderliggende vaardigheden. Deze onderbouwt u met bewijsstukken en relevante onderwijskundige literatuur. U bepaalt zelf hoe lang het EVC-traject duurt. Op het moment dat u van mening bent dat uw portfolio gereed is voor beoordeling, kunt u het portfolio indienen via doc-prof-fhml@maastrichtuniversity.nl. Het EVC-traject wordt afgesloten met een beoordeling van uw portfolio en uw mondelinge verantwoording over de inhoud van uw portfolio tijdens een beoordelingsgesprek.

Urencompensatie
Voor het EVC-traject ontvangt de vakgroep geen onderwijsuren compensatie, omdat verondersteld wordt dat de docent op basis van de ervaringen het BKO-portfolio met relatief weinig inspanning kan indienen.

Contact
Voor vragen of meer informatie over het BKO-programma kunt u contact opnemen met de BKO coördinator (p.vangerven@maastrichtuniversity.nl).

3. BKO-vrijstelling
Indien u al in het bezit bent van diploma’s of certificaten van een onderwijs(kundige) opleiding en hiermee kunt aantonen dat u de BKO-competenties al in voldoende mate heeft ontwikkeld, dan kunt u vrijstelling aanvragen voor het BKO-programma.

De volgende opleidingen leiden mogelijk tot BKO-vrijstelling:
• Eerstegraads lerarenopleiding (NL)
• Tweedegraads lerarenopleiding (NL)
• Post Graduate Certificate Education (PGCE, UK)
• Master of Health Professions Education (MHPE)
• BKO of vergelijkbaar certificaat verkregen aan een HBO-instelling (programma en portfolio dienen ter beoordeling te worden voorgelegd)
• Didactische minor aan een instelling voor hoger onderwijs (minimaal 30 ects) die opleidt tot leraar zoals bij Vlaamse universiteiten.

Deze lijst wordt verder aangevuld als blijkt dat de BKO-competenties in voldoende mate bij een andere gevolgde opleiding zijn getoetst.